Faqja e Parë | Regjistrim | Hyrje
 
     
 
 
Rešenja za Replikaciju Sidebar
Prezentacije

EMC HOME

Rešenja za Replikaciju
EMC RecoverPoint

Materijal za preuzimanje
EMC RecoverPoint - Data Sheet
EMC RecoverPoint - Kontinualna Zastita Podataka
EMC RecoverPoint i VMware

 

 
     
     
 
 
EMC and Showcase
 
 
 
 
 
     
 
 
EMC RecoverPoint
 
 

EMC RecoverPoint

 

EMC RecoverPoint je napredno disaster recovery rešenje namenjeno heterogenom serverskom okruženju. Rešenje je asinhrono i može se rimenjivati kako na Fibre Channel tako i na IP komunikacionim linkovima. Ovakim rešenjem postiže se bidirekciona lokalna i remote replikacija bez ograničenja po pitanju udaljenosti ili brzine postojećeg komunikacionog linka. U pitanju je tehnologija kontinulane zaštite CLR (Continous Local and Reomte) podataka kojom se postiže konzistentnost podataka, kao i point-in-time recovery.

 

 

Rešenje se sastoji od po dva namenska uredjaja smeštena na obe strane. Uredjaji rade u klasteru kako bi se zadovoljila visoka dostupnost sistema. Lokalna zaštita postiže se preko CDP (Continuous Data Protection), a udaljena preko CRR (Conitinous Remote Replication) modula. Oba modula rade na pomenutim uredjajima i omogućavaju simultanu lokalnu i udaljenu zaštitu podataka. Uz pomoć CDP modula uređaji beleže se sve I/O transakcije u zasebnu loklanu bazu (Local Journal). Prenost tih podataka vrši se korišćenjem CRR modula na udaljenu loklaciju. Preneti podaci zapisuju se u zasebnu udaljenu bazu (Remote Journal).

Point-in-time recovery sada je moguć i na loklanoj i na udaljenoj lokaciji izvršavanjem određenog broja transakcija zabeleženih u Journal bazi na odgovarajućim produkcionim podacima.
Svoju primenu rešenje ima pre svega kod velikih preduzeća, ali i kod preduzeća koja nisu u mogućnosti da obezbede potrebne komunikacione ulsove između primane i sekundarne lokacije