Faqja e Parë | Regjistrim | Hyrje
 
 
 
Vlerat
Vlerat

Në punën e saj RRC udhëhiqet nga parimet baze themelore qe vijojne:

Profesionalizmi. Profesionalizmi për ne do të thotë të jemi më modern, më efikas dhe me te sofistikuar sesa konkurrentët tanë; duke perfeksionuar te gjitha proceset relevante; duke mesuar dhe marre njohuri vazhdimisht.

Ndershmëri. Është nje standart i papranueshem te qenit i pabesueshem, te tradhetosh besimin e menaxhereve, kolegeve apo partnereve. Mbajtja e fjales është thelbi i marrëdhënieve tona me të gjithë pjesëmarrësit në biznes.

Përgjegjsia
.
Ne e kemi shume të qartë që çdo detyrë duhet të mbyllet me përfundimin e vet logjik, dmth. rezultatin. Secili prej nesh është i gatshëm të marre përgjegjësi jo vetëm për punën e vete, por edhe për të gjithë biznesin e kompanisë nëpërmjet të kuptuarit e rolit të tyre në të.

Ndjenja e ekipit. Në punën tonë tentojmë të arrimë qëllimet e përbashkëta dhe të ndajnë përgjegjësinë për biznesin tonë me kolegët tanë. Për secilin prej nesh, ekipi do të thotë jo vetëm departamenti, zyra, ose një vend ku kemi punuar, por Kompania në tërësi.

Fleksibiliteti. Ne nuk përpiqemi vetëm te reagojme ndaj nje mjedisi që ndryshon me shpejtësi dhe ndaj nevojave te klientëve tanë, por të jemi një hap përpara priteshmerive te tyre si dhe për të ofruar shërbime me cilësi të lartë.

Besimi
.
Ne besojmë në ndershmërinë dhe ndërgjegjen e punonjësve dhe partnerëve tanë, si dhe në korrektësinë e vendimeve që ata marrin.